Drukarnia-hologramy.pl Promocje Nowości

Regulamin

Regulamin Drukarnia-Hologramy.pl z dnia 23 czerwca 2022 r.

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący zakupów na cele związane z działalnością gospodarczą, nie będący konsumentem, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, i która składa Zamówienia w ramach Drukarnia-Hologramy.pl;

2. Drukarnia-Hologramy.pl – Internetowa Platforma Sprzedaży i Obsługi Klientów znajdująca się pod adresem www.Drukarnia-Hologramy.pl, za pośrednictwem której Klient może w szczególności składać zamówienia, dostępna w zakładce "e-Sklep";

3. Towar – produkty prezentowane na Drukarnia-Hologramy.pl;

4. Zamówienie – oferta Klienta, określająca w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, adres dostawy, formę płatności;

5. Projekt – plik elektroniczny lub opis określający wygląd Towaru produkowanego na indywidualne Zamówienie;

6. Drukarnia – Drukarnia Hologramy Sp. z o.o., ul. Kościuszki 5, 05-092 Łomianki;

7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Drukarnia-Hologramy.pl.

2.2. Drukarnia-Hologramy.pl prowadzona jest przez "Drukarnia Hologramy Sp. z o.o.", ul. Kościuszki 5, 05-092 Łomianki, KRS 0000390130, NIP 118-20-73-352.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Drukarnia-Hologramy.pl;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Drukarnia-Hologramy.pl;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Drukarnia-Hologramy.pl;

e) zasady korzystania z usługi newsletter.

2.5. Korzystanie z Drukarnia-Hologramy.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą Java Script, CSS, Cookies.

2.6. W celu korzystania z Drukarnia-Hologramy.pl Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Drukarnia zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia usług za pośrednictwem Drukarnia-Hologramy.pl osobom, które nie ukończyły wieku 18 lat.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.Drukarnia-Hologramy.pl/regulamin, oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach www.Drukarnia-Hologramy.pl/regulamin, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, oraz ceny, stanowią zaproszenie do złożenia oferty. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że opisy Towarów, Ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone na stronie www.Drukarnia-Hologramy.pl/regulamin nie stanowią oferty Drukarni w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.10. Ze względu na rodzaj oferowanych towarów takich jak np.: plomby gwarancyjne, hologramy, Drukarnia kieruje swoją ofertę zaprezentowaną na Drukarnia-Hologramy.pl wyłącznie do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, oraz do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i składających Zamówienia w ramach tej działalności. W szczególności z Drukarnia-Hologramy.pl nie mogą korzystać osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

2.11. Ze względu na ochronę praw autorskich i zasady fair play Drukarnia zastrzega sobie prawo do nie wykonania zlecenia złożonego przez Klienta, którego danych nie można zweryfikować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku podmiotu zagranicznego w odpowiednim rejestrze.

 

III. Zasady korzystania z Drukarnia-Hologramy.pl

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Drukarnia-Hologramy.pl jest rejestracja w jej ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Drukarnia-Hologramy.pl.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Drukarnia może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Drukarnia-Hologramy.pl, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów strony, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał, w trakcie rejestracji na Drukarnia-Hologramy.pl, dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się, za pośrednictwem Drukarnia-Hologramy.pl, naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Drukarnia-Hologramy.pl;

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Drukarnię za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Drukarni.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Drukarnia-Hologramy.pl, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Drukarni.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Drukarnia-Hologramy.pl, Drukarnia podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania z Drukarnia-Hologramy.pl w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Drukarnia-Hologramy.pl niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania z Drukarnia-Hologramy.pl w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Drukarni;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Drukarnia-Hologramy.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f) korzystania z Drukarnia-Hologramy.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura złożenia Zamówienia

4.1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Drukarnia-Hologramy.pl należy wejść na stronę internetową www.Drukarnia-Hologramy.pl, dokonać wyboru rodzaju towarów oraz – ewentualnie – także ich specyfikacji, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych i wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu, przez Klienta korzystającego z Drukarnia-Hologramy.pl, wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia;

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

c) wybranej metody płatności;

d) wybranego sposobu dostawy;

e) ewentualnych dodatkowych warunków realizacji.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Wyślij zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie oferty, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z Drukarnia-Hologramy.pl, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów oferty, a w szczególności termin realizacji i wysyłki oraz ewentualną prośbę o zaakceptowanie projektów.

4.8. W wyjątkowych przypadkach Drukarnia dopuszcza możliwość anulowania Zamówienia przez Klienta po zaakceptowaniu projektów. Klient może przesłać do Drukarni prośbę o anulowanie Zamówienia e-mailem lub faxem. Dane kontaktowe Drukarni znajdują się pod adresem https://www.Drukarnia-Hologramy.pl/kontakt. Telefoniczna prośba Klienta o anulowanie Zamówienia musi być zawsze potwierdzona e-mailem lub faxem.

4.9. W wyjątkowych przypadkach Drukarnia dopuszcza możliwość anulowania Zamówienia po rozpoczęciu produkcji. Warunki, na jakich zostaje anulowane Zamówienie pomiędzy Klientem, a Drukarnią jest zawsze indywidualnie uzgadniane.

4.10. Drukarnia może przesłać do Klienta prośbę o dokonanie częściowej lub całkowitej przedpłaty przed realizacją Zamówienia. W przypadku, jeśli Klient nie zgodzi się na dokonanie częściowej lub całkowitej przedpłaty, Drukarnia zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

4.11. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w odniesieniu do Towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta i służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W szczególności Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem w odniesieniu do materiałów poligraficznych zadrukowanych wg. indywidualnego projektu. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia sytuacji, w której Klient mógłby pragnąć odstąpić od umowy, Drukarnia wraz z Klientem podejmują szereg działań np. pracownicy Drukarni przed przystąpieniem do produkcji przesyłają e-mailem projekty z prośbą o sprawdzenie i zaakceptowanie oraz zwracają uwagę na ewentualne problemy z realizacją; Klienci mają możliwość zamówienia bezpłatnych próbek materiałów; Klienci mają możliwość zamówienia niewielkich partii Towarów w celu oceny ich jakości, siły adhezji klejów, odporności na promieniowanie UV itp.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy są opisane na stronie https://www.Drukarnia-Hologramy.pl/koszty-transportu-33.shtml. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji Zamówienia liczony jest od dnia przesłania przez pracownika Drukarni e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do produkcji.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.Drukarnia-Hologramy.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów i usług prezentowane na Drukarnia-Hologramy.pl są cenami netto w złotych polskich. Podatek VAT od Towarów i usług jest wyliczany w koszyku i w trakcie składania zamówienia.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia należności:

a) przedpłatą przelewem, na numer konta bankowego 46 1140 2004 0000 3602 7675 3530, prowadzonego przez BRE BANK S.A.;

b) gotówką, przed odbiorem towaru w siedzibie firmy lub magazynie;

c) stałym klientom umożliwiamy uzyskanie limitu kredytowego – terminy płatności uzgadniamy indywidualnie;

d) za pobraniem, jeśli towar zostanie wysłany kurierem;

e) za pomocą płatności elektronicznych.

6.3. W przypadku płatności elektronicznych Klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji w/w płatności, podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne.

 

VII. Warunki gwarancji, zasady reklamacji

7.1. Drukarnia udziela gwarancji na towary Zamawiane na Drukarnia-Hologramy.pl na okres dwóch lat od daty sprzedaży, chyba że w opisie danego materiału znajduje się informacja o innym okresie gwarancyjnym.

7.2. Naprawy, wymiana, zwroty materiałów poligraficznych realizowane są wyłącznie w siedzibie Drukarni.

7.3. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dostarczenia reklamowanego towaru, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.4. Reklamowane materiały poligraficzne powinny być dostarczone na koszt nadawcy na adres:

Drukarnia Hologramy Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 5
05-092 Łomianki

7.5. Do materiałów powinien być dołączony dokładny opis usterki oraz kontakt do osoby reklamującej ze strony klienta oraz kopia faktury VAT lub innego potwierdzenia zakupu.

7.6. Transport do klienta naprawionych, wymienionych materiałów poligraficznych następuje na koszt Drukarni.

7.7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji i przechowywania.

7.8. Drukarnia świadczy także odpłatnie serwis pogwarancyjny.

7.9. Koszt naprawy pogwarancyjnej jest ustalany indywidualnie.

7.10. Jeżeli nadesłane, reklamowane materiały poligraficzne nie posiadają opisu uszkodzenia, a po weryfikacji pracownicy Drukarni, nie znajdą usterek to takie materiały mogą być odesłane z powrotem do Klienta, wyłącznie na koszt Klienta.

7.11. Ze względu na ograniczenia jakie narzuca materiał i druk, mogą wystąpić niewielkie różnice kolorystyczne w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub przy wykonaniu tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

 

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Firma Drukarnia Hologramy Sp. z o.o., ul. Kościuszki 5, 05-092 Łomianki podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Drukarnia-Hologramy.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć, w rozsądnym terminie, wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Drukarnię o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Drukarnia-Hologramy.pl.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Drukarnia-Hologramy.pl, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Drukarnia Hologramy Sp. z o.o., ul. Kościuszki 5, 05-092 Łomianki, mailowo pod adres info@drukarnia-hologramy.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Drukarnia-Hologramy.pl.

8.5. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX. Usługa newsletter

9.1. Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104 ze zm.).

9.2. Newsletter jest bezpłatny.

9.3. W celu otrzymywania Newslettera Klient powinien dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie https://www.Drukarnia-Hologramy.pl swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail), następnie aktywować „Zamawiam”. Użytkownik powinien posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail), następnie aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Drukarnię na podany adres poczty elektronicznej.

9.4. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa w ust. 4 pkt. 3 powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Newslettera.

9.5. Klient może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług Newslettera poprzez wykorzystanie linku zawartego w jego treści. Drukarnia potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usługi Drukarnia zaprzestaje przesyłania Newslettera na adres poczty elektronicznej użytkownika.

9.6. Klient może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.

9.7. Drukarnia oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz że nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.

 

X. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

10.1. Klienci rejestrujący się na stronie Drukarnia-Hologramy.pl lub składający zamówienie podają swoje dane osobowe.

10.2. Drukarnia jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym z RODO, które chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.

10.3. W sprawie danych osobowych można się z kontaktować e-mailem na adres info@drukarnia-hologramy.pl lub pod adresem pocztowym: Drukarnia Hologramy Sp. z o.o., ul. Kościuszki 5, 05-092 Łomianki.

10.4. Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, usługa newsletter, obsługa reklamacji, obsługa konta w serwisie Drukarnia-Hologramy.pl, zbieranie opinie, obsługa zgłoszeń, zapytań, bieżący kontakt. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

10.5. Dane osobowe przetwarzane są również w następujących celach: marketing bezpośredni produktów i usług Drukarni, obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy, tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazanie spełnienia przez Drukarnię obowiązków wynikających z przepisów prawa).

10.6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie.

10.7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

10.8. Do danych osobowych Klientów mają dostęp, na podstawie stosownych umów: firmy kurierskie obsługujące transport, firmy obsługujące płatności, podmioty przetwarzające dane w imieniu Drukarni oraz organy władzy publicznej lub podmioty wykonujące zadania publiczne.

10.9. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy i do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. konieczność przechowywania dokumentacji księgowej, JPK itp.

10.10. Dane osobowe są automatycznie i ręcznie analizowane w celu przedstawienia najlepszej oferty. Dane osobowe są profilowane.

10.11. Klienci mają prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub ich profilowania.

10.12. Klienci mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez Drukarnię danych osobowych.

10.13. Drukarnia nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Drukarni.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.